جوایز نفیس

امتیازات خود را برای دریافت جوایز نفیس پرداخت کنید.

با پرداخت امتیازات خود میتوانید جوایز نفیسی همچون لوازم الکترونیکی، لوازم لوکس و … از آرازدام کبیر دریافت کنید.

با تبدیل امتیازات سفرهدیه بگیرید

با پرداخت امتیازات خود میتوانید جوایز نفیسی

همچون سفر از آرازدام کبیر دریافت کنید.

جایزه سفر
کمک به موسسات خیریه

کمک به موسسات خیریه

شما با پرداخت امتیازات خود میتوانید در کار خیر نیز شریک باشید.